2017 පිරිත් සජ්ජාඣායනය සහ 7 බුදු වන්ඳනාව - මහමෙව්නාව පැරිස් අසපුව

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

මහමෙව්නාව පැරිස් අසපුව 2017 දෙසැම්බර් 31 වැනි දින රතිූ පිරිත් සජ්ජාඣායනය සහ 7 බුදු වන්ඳනාව සමගින් නව වසර උදාවේ.

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: January 02, 2018
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: