අසිරිමත් වෙසක් මංගල්‍යය 2016 පැරිස් නගරය

අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් තෙමඟුල​ සිහිකරන මේ අසිරිමත් වෙසක් මාසයේ ප්‍රංශයේ මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවෙන් සංවිධානය කරන බුදු සිරිපා පහසින් පහස ලද අසිරිමත් දඹදිව බුදධ භූමි වන්දනාව.

මැයි මස 29 ඉරිදා ප.ව. 5.00 සිට ප.ව. 7.00 දක්වා පවත්වනු ලැබේ.

දිනය    :  29 Mai 2016 
වේලාව :  17h à 19
ලිපිනය :  7 Spirits, 7 Rue de Ste Hélène, 75013 Paris, France

Share This Post: