මහමෙව්නාව අසපුව ප්‍රංශයේ විවෘත කිරීමේ උත්සවය

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

මහමෙව්නාව අසපුව ප්‍රංශයේ විවෘත කිරීමේ උත්සවය. දිනය 2016 මාර්තු මස 20 වනදා

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: May 16, 2016
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: