පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රංශයට වැඩම වීම.

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රංශයට වැඩම වීම.

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: October 31, 2018
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: