ප්‍රංශයේ දහම් වැඩසටහන

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

26 අප්රේල් මස 2014 ප්‍රංශයේ දහම් වැඩසටහන

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: April 07, 2016
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: