සෙරුවිල මංගල මහාසෑයේ ස්වර්ණ ප්‍රාකාර පූජාව

වීඩියෝව විස්තරය

සෙරුවිල මංගල මහාසෑයේ ස්වර්ණ ප්‍රාකාර පූජාව වෙනුවෙන් රචනය වුනු ගීතය​.

සම්බුද්ධ රාජ ශ්‍රී ගෞතම ලලාට ධාතූ නිදන්ගත සේරුවාවිල මහ සෑ ගිරි... සාදු සාදු.. වන්දනා කරම්.

වීඩියෝව විස්තර

  • එකතු කර දිනය​: March 30, 2015
  • නැරඹීම්: 6636
Share This: