නැවත​ ඉපදිය හැකි භයානක තැන්

වීඩියෝව විස්තරය

ඉපදිය හැකි භයානක තැන් මොනවාද යන්න බුදු රජාණන් වහන්සේ අපට ඉතාමත් පැහැදිලිව සියලුම දේ ඉගැන්වූ සේක.

වීඩියෝව විස්තර

  • එකතු කර දිනය​: March 31, 2015
  • නැරඹීම්: 4395
Share This: