ශ්‍රී සම්බුද්ධ ධාතු වන්දනාව පැරිස් නගරය

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

ශ්‍රී සම්බුද්ධ ධාතු වන්දනාව සහ ප්‍රදර්ශනය පැරිස් නගරය දෙසැම්බර් මස 28 වෙනි ඉරු දින.

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: April 07, 2016
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: