සත් බුදු වන්දනාව​ 2015 පැරිස් නගරය ප්‍රංශය​

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

සත්බුදුන් වන්දනාව පැරිස් නගරය ප්‍රංශය​. දිනය 2015 ජූනි මස 28 වනදා

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: May 16, 2016
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: