මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව ප්‍රංශය​ විවෘත කිරීමට සූදානම

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව ප්‍රංශය​ විවෘත කිරීමට සූදානම

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: May 16, 2016
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: