අසිරිමත් දඹදිව බුදධ භූමි වන්දනාව 2016

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

අසිරිමත් දඹදිව බුදධ භූමි වන්දනාව 2016

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: June 09, 2016
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: