මහමෙව්නාව වෙසක් වැඩසටහන 2017

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: January 01, 2018
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: