වෙසක් සීල භාවනා වැඩසටහන 2018

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තරය

ඡායාරූප ඇල්බමය විස්තර

  • Owner: පරිපාලක
  • එකතු කර දිනය​: May 11, 2018
  • Tags: Buddhism, Buddhist, Lord Buddha
Share This: